.םייח תיירקב ררוגתמ ,4-ל באו יושנ 52 ןב
ותלכשהב ןטפשמ
.םיסכנ תחבשהו ן"לדנה םוחתב םינש 25-כ לש ןויסינ לעב